met bouwweb vind je meer!


 

12 januari 2015

Digitaal lustrum voor ruimtelijke plannen

In vijf jaar meer dan 75.000 digitale ruimtelijke plannen gepubliceerd.

Sinds overheden op 1 januari 2010 verplicht werden hun ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies, digitaal te publiceren, staat de teller inmiddels op meer dan 75.200 digitale publicaties. Vrijwel heel Nederland wordt nu bedekt door digitale ruimtelijke plannen. Daarmee is een grote stap voorwaarts gezet in het toegankelijk maken van overheidsdata. Veel bedrijven en burgers weten inmiddels de weg te vinden naar www.ruimtelijkeplannen.nl, de overheidswebsites waarop zij ruimtelijke plannen kunnen raadplegen. De invoering van digitale ruimtelijke plannen is een succes geworden en inspireert de opstellers van nieuwe wetgeving, de Omgevingswet, om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Het succes van digitale ruimtelijke plannen is niet uit de lucht komen vallen. Er ging een aanloop van meer dan 10 jaar aan vooraf. In 1997 zag een eerste versie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) al het licht als gezamenlijk initiatief van overheden en beroepsorganisaties.

Het was een periode van het vinden van de juiste weg. Lieuwe Koopmans van Tercera: “In 1998 liep bij provincies het project Bessy, dat als doel had om bestemmingsplannen digitaal te kunnen vergelijken. Het project werd echter gestaakt toen bleek dat zonder digitale data het niet zinvol was om verder te gaan.” De provincies veranderden toen hun aanpak en richtten zich op het beschikbaar krijgen van digitale bestemmingsplannen.

In dezelfde periode werd in de wereld van de ruimtelijke ordening ook nagedacht over een betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van bestemmingsplannen. Doordat vormvereisten ontbraken waren bestemmingsplannen in die tijd qua opzet en uitvoering een allegaartje. Onder meer met de publicaties ‘Op dezelfde leest’ en ‘Op dezelfde leest 2’ probeerde men eenheid te brengen in de wereld van bestemmingsplannen.

In het project Digitale Uitwisseling van Ruimtelijke Plannen, later omgedoopt in Digitale Uitwisselingen in Ruimtelijke Projecten (DURP), van het ministerie van VROM kwamen het digitaliseringstraject en het standaardiseringstraject samen.

Met de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), die leidde tot de Wet ruimtelijke ordening (Wro), raakte de ontwikkelingen in een stroomversnelling en kregen digitale ruimtelijke plannen uiteindelijk een wettelijke basis.

Nu in 2015, zijn alle ruimtelijke plannen digitaal en behoort het digitaal beoordelen van ruimtelijke plannen tot de vanzelfsprekende mogelijkheden. De toepassing daarvoor heet dan alleen niet Bessy, maar is Planbeoordeling van Tercera.

Tercera BV biedt webbased diensten voor het raadplegen, analyseren, opstellen, waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen. Tercera adviseert over de toepassing van digitale ruimtelijke ordening en is mede-opsteller van vijf IMRO-praktijkrichtlijnen. Zij was de eerste leverancier van RO-software die door Geonovum werd gecertificeerd.

Tercera verleent haar diensten aan alle provincies en aan tal van gemeenten en vastgoedbeheerders. Ze beheert de grootste verzameling van (historische) digitale ruimtelijke plannen in Nederland.

meer informatie: Tercera

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 
.

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb