Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

ARCADIS houdt omzet en winst op niveau

Netto operationele winst stijgt met 2% - Vooruitzichten voor 2009 blijven onzeker door economische situatie.

8 mei 2009

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 5%, mede onder invloed van positief valuta-effect
  • Sterke autonome groei in infrastructuur compenseert daling in milieu en gebouwen
  • Per saldo slechts marginale autonome teruggang van activiteiten
  • Marge blijft goed op niveau
  • Netto operationele winst stijgt met 2%
  • Vooruitzichten voor 2009 blijven onzeker door economische situatie

ARCADIS houdt omzet en winst op niveau

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het eerste kwartaal van 2009 het resultaat van vorig jaar weten vast te houden. De bedrijfsopbrengsten stegen met 5% tot € 418 miljoen, mede onder invloed van een positief valuta-effect door de sterkere Amerikaanse dollar. De economische crisis was vooral merkbaar in de segmenten gebouwen en milieu waar de omzet autonoom daalde door minder bestedingen van private opdrachtgevers. Dit werd vrijwel geheel gecompenseerd door een autonome omzetgroei van meer dan 10% in infrastructuur. Per saldo resteerde slechts een marginale autonome teruggang van activiteiten. De netto operationele winst was met € 15,5 miljoen 2% hoger dan vorig jaar. Dit resultaat werd bereikt door het eerder genoemde positieve valuta-effect en doordat de marge met 9,6% goed op niveau bleef (2008: 9,9%).

Begin 2009 heeft ARCADIS derivaten voor de afdekking van rente- en valutarisico’s afgewikkeld. Dit heeft een boekwinst opgeleverd van € 5,6 miljoen na belastingen. Deze is verwerkt in de netto winst maar is niet meegenomen in de netto operationele winst.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy gaf als commentaar: “Doordat de overheidsinvesteringen op peil blijven, blijkt de infrastructuurmarkt goed bestand tegen de economische crisis. De markt voor gebouwen is het meest uitdagend door de sterke terugval bij commercieel vastgoed. Dit werd gedeeltelijk opgevangen door de focus te verschuiven naar niet commerci‘le projecten en naar de internationale markt, maar dit bleek onvoldoende om de sterk dalende marktvraag het hoofd te bieden, waardoor in Engeland en bij RTKL de organisatie moest worden aangepast. Bij private klanten die veel last hebben van de slechte economie staat de milieuomzet onder druk. Door sterke intensivering van verkoopinspanningen gericht op vergroting van marktaandeel, was de teruggang van onze eigen activiteiten in milieu beperkt. Dankzij strikte kostenbeheersing en focus op markten en klanten met koopkrachtige vraag kon de marge op een goed niveau worden gehandhaafd.”

Toelichting

Zowel de bedrijfsopbrengsten als de bruto toegevoegde waarde (de omzet door eigen medewerkers van ARCADIS) namen toe met 5%, waarvan 4% door een positief valuta-effect. De bijdrage van acquisities bedroeg 2% en was vooral het gevolg van de overname van het Amerikaanse LFR eind januari 2008. Autonoom trad een marginale daling op van 1%. In de meeste Europese landen namen de activiteiten autonoom toe, met sterke groei in Nederland en Polen. In Engeland daalde de omzet stevig door de slechte markt voor vastgoed. Ook in de Verenigde Staten had de economische crisis een negatief effect op de omzet en namen de activiteiten autonoom af, zowel bij RTKL als in de milieumarkt. Brazili‘ en Chili droegen positief bij aan de autonome groei, maar vooral in Brazili‘ zwakt de groei af onder invloed van de slechtere economie.

De EBITA steeg met 1% naar € 27,9 miljoen. Het valuta-effect was 7%, terwijl acquisities 2% bijdroegen. De autonome daling van 8% werd negatief be•nvloed door het ontbreken van een bijdrage uit de verkoop van carbon credits vanwege langere procedures. Exclusief dit effect daalde de EBITA autonoom met 6%. Deze daling was afkomstig van RTKL en de gebouwenmarkt in Engeland. Daar stonden de marges onder druk, mede door kosten voor aanpassing van de organisatie aan de lagere marktvraag. Door betere resultaten bij de overige bedrijfsonderdelen, inclusief de Verenigde Staten, bleef de overall marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) met 9,6% op een goed niveau (2008: 9,9%).

De financieringslasten werden voor € 7,5 miljoen positief be•nvloed door de eerder vermelde afwikkeling van derivaten. Exclusief deze instrumenten daalden de financieringslasten naar € 2,4 miljoen (2008: € 3,6 miljoen). Daar stond een stijging van de belastingdruk tegenover. Per saldo steeg de netto operationele winst met 2%, vergelijkbaar met de stijging van de EBITA.

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste drie maanden van 2009 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur
De omzet steeg 11%. Het valuta-effect was -1%, de bijdrage van acquisities per saldo nihil. Autonoom groeide de omzet met 12%, de bruto toegevoegde waarde met 8%. Het verschil kwam uit Brazili‘, met veel toelevering derden bij energieprojecten. Vooral in Nederland en Polen was de groei sterk doordat werd geprofiteerd van hoge investeringen in uitbreiding en verbetering van (spoor)wegen. Ook in de meeste overige Europese landen namen de activiteiten toe, terwijl in de Verenigde Staten de watermarkt bijdroeg aan groei. In Brazili‘ en Chili werd de groei voortgezet, maar vooral in Brazili‘ hebben private investeringen last van de economie waardoor de groei afzwakt.
- Milieu
De omzet nam toe met 2%. Het valuta-effect was 8% en de bijdrage van acquisities 5% (LFR en SET). De autonome daling bedroeg 11%, maar bleef bij de bruto toegevoegde waarde beperkt tot 4%. Het verschil met de omzetontwikkeling was het gevolg van het aflopen van enkele grote projecten in de Verenigde Staten met veel toelevering derden en het uitvoeren van een groter deel van het werk in eigen beheer. De omzetdaling kwam grotendeels uit de Verenigde Staten waar een deel van de private klanten last heeft van de crisis. In Europa namen de activiteiten toe, mede door milieueffectrapportages voor infrastructuur.
- Gebouwen
De omzet daalde met 1%, bij een valuta-effect van 3%. Autonoom liep de omzet met 4% terug, de bruto toegevoegde waarde met 7%. Het verschil kwam door de groei van facility management met veel werk derden. De sterkste daling trad op in Engeland waar de commerci‘le vastgoedmarkt vrijwel geheel is stilgevallen. Ook bij RTKL daalde de omzet autonoom. Weliswaar was er groei bij ziekenhuizen, overheidsgebouwen en in de internationale markt (vooral Azi‘ en Midden Oosten), maar dit was onvoldoende om de teruggang in de Amerikaanse commerci‘le vastgoedmarkt te compenseren. In Nederland werd een nieuw facility management contract afgesloten met NS Poort.

Vooruitzichten
De mate waarin de slechte economische omstandigheden invloed hebben op onze activiteiten blijft onzeker en verschilt voor de markten waarin wij actief zijn.

De infrastructuurmarkt wordt gedomineerd door overheidsinvesteringen en is nu de meest solide markt voor ARCADIS. De aangekondigde programma’s om de economie te stimuleren zullen naar verwachting vanaf het derde kwartaal merkbaar worden en in 2010 echt effect sorteren. Klimaatverandering stuwt de vraag naar watermanagement wat zowel in Europa als de Verenigde Staten werk oplevert. In Nederland wordt fors ge•nvesteerd in spoorverbetering en uitbreiding van wegcapaciteit, terwijl in Centraal Europa de infrastructuur op grote schaal wordt aangepakt, gesteund door Europese financiering. In Zuid Amerika zal de sterke groei van de afgelopen jaren wat afzwakken.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een gezond fundament. Op de korte termijn kan de economische crisis de vraag naar milieudiensten van bedrijven negatief be•nvloeden. Veel milieusaneringen lopen echter jaren, zijn gebaseerd op regelgeving en voegen waarde toe aan assets. Energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot zijn nieuwe thema’s die werk opleveren. Bovendien bieden sectoren met aanhoudend sterke vraag, onze kosteneffectieve oplossingen gebaseerd op geavanceerde technologie, vendor reduction en outsourcing van milieuwerk door bedrijven, elk voor zich kansen marktaandeel te vergroten. De interesse voor GRiP¨ groeit, bij het Amerikaanse Ministerie van Defensie, maar ook bij bedrijven.

De gebouwenmarkt, vooral die voor commercieel vastgoed, is het sterkst getroffen door de crisis. Hiervan hebben RTKL en de projectmanagementdiensten in Engeland het meeste last. De focus blijft gericht op niet-commerci‘le segmenten, zoals ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen, die naar verwachting profiteren van stimuleringsgelden. Daarnaast biedt de internationale markt, vooral in Azi‘ en het Midden Oosten nog kansen voor uitbreiding. Dit geldt ook voor projectmanagement in Nederland en de Verenigde Staten, wat is gericht op de (semi-) publieke sector, en voor facility management dat voorziet in de behoefte om kosten te besparen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: “ARCADIS heeft sterke marktposities met een goede spreiding naar geografie, klanten en marktsegmenten. De orderportefeuille is toegenomen ten opzichte van eind 2008 door hoge orderinstroom in infrastructuur en milieu. In alle drie de marktsegmenten gaan we profiteren van stimuleringsmaatregelen van de overheid. De prioriteit ligt bij verdere kostenbeheersing, verkoop gericht op vergroting van marktaandeel, behoud van marges en interne samenwerking om synergievoordelen te behalen. Ook blijven we alert op mogelijke acquisities om onze strategische doelen te realiseren. Gezien de onzekerheden in de markt geven we nog geen concrete vooruitzichten voor 2009.”

Over ons:
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 14.000 medewerkers en meer dan EUR 1,7 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

http://www.arcadis.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl