Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Verduurzamen op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen

De aanpak van verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen, bieden mogelijkheden om duurzaamheidsambities te realiseren.

27 mei 2009

Eenvoudig is deze opgave niet. Het noodzaakt lokale en regionale overheden en andere betrokken partijen op meerdere borden tegelijk te schaken. ARCADIS bepleit een integrale aanpak van de duurzame (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zetten in op een langjarige kwalitatieve en vraaggerichte ontwikkeling. Duurzaam, “cradle to cradle”, autarkisch en gebiedseigen. Onze procesaanpak is gericht op het creeren van win-wins.

Visie en aanpak

Duurzaam in alle fasen
Wij vinden het van belang duurzaamheid en innovatie in iedere planfase te integreren. Van initiatief tot realisatie. Gedurende de gehele levenscylcus van het bedrijventerrein: van ontwikkeling, uitgife en beheer tot en met de doorontwikkeling van het terrein.

Blijvende meerwaarde
Voorop staat het cre‘ren van een blijvende meerwaarde, waarbij vastgoedwaardeontwikke-ling een belangrijke pijler is. Ook het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het verminderen van beheerkosten en een duurzaam en maatschappelijk verantwoord imago dragen hieraan bij.

Samen werken aan de meest duurzame oplossing
Samenwerking met overheden en betrokken partijen zowel ter plaatse als in de omgeving is een belangrijke voorwaarde om het doel (blijvende meerwaarde) te bereiken. Essentieel daarbij is om ondernemersbelangen af te stemmen op de belangen van de maatschappij als geheel. En binnen de randvoorwaarden op zoek te gaan naar de meest duurzame oplossing.

Duurzaam is niet altijd duur
Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. Er zijn tal van duurzaamheidmaatregelen die juist geld opleveren of kosten besparen kosten op termijn.

Soelaas tegen verrommeling
De kunst is bedrijventerreinen zo in te richten, dat ze aantrekkelijk blijven voor opeenvol-gende generaties gebruikers. Voorkomen moet worden dat een terrein wordt ontwikkeld, dat vervuild en onbruikbaar wordt achtergelaten door de bedrijven die na enige tijd doortrekken.

Verduurzamen op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen

Verduurzamen op verschillende schaalniveaus
Duurzaamheid op bedrijventerreinen speelt zich af op verschillende schaalniveaus.

Regionaal niveau
Het is van belang de (her)ontwikkeling van het bedrijventerrein niet op zichzelf te be-schouwen, maar in de regionale en stedelijke context.

Gebieds- en gebouwniveau
Op gebieds- en gebouwniveau zijn tal van duurzaamheidaspecten aan de orde: mobiliteit & energie, landschap & ecologie, gezondheid & comfort, sociale duurzaamheid, omgang met water, materiaalgebruik. Omdat de grenzen tussen de verschillende schaalniveaus en duur-zaamheidthema’s niet strak zijn af te bakenen en niet los van elkaar gezien kunnen worden, beschouwen we deze deelaspecten in samenhang. Onze aanpak is erop gericht om de kan-sen te benutten die de lokale omgeving biedt. En te zoeken naar een optimale mix van duurzaamheidsmaatregelen op basis waarvan sociale, ecologische en economische ambities waargemaakt kunnen worden.

Verduurzamen van bestaande terreinen door herstructurering
Het actuele overheidsbeleid is er op gericht om – waar mogelijk - bestaande bedrijventer-reinen te herstructureren en te intensiveren. Om lege ruimten optimaal te gebruiken. Zo voor-komen we dat nieuwe terreinen worden aangelegd, terwijl bestaande terreinen onvoldoende benut worden. Het herstructureringsproces kan gelijk opgaan met het verduurzamen van bedrijventerreinen. Een nauwe dialoog tussen de betrokken partijen (bestaande ondernemers en gemeente) is daarbij een belangrijke succesfactor.

Voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen onderscheidt ARCADIS vier modellen:

  • 1. Houden zo (de nul-optie),
  • 2. Opknappen
  • 3. Aanpassen
  • 4. Nieuwe duurzame impuls.
Per situatie gaan wij met de betrokken partijen op zoek naar het model dat het best past bij de specifieke situatie en ambities. Vervolgens zoeken we naar het meest haalbare en optimale model voor het realiseren van de herstructurering- en duurzaamheidambities.

Cyclisch en resultaatgericht ontwerpproces
ARCADIS kiest voor een cyclisch ontwerpproces waarbij duurzaamheidsaspecten, die pas in de uitvoeringsfase ge•mplementeerd worden, al in de visiefase meegenomen worden.
Om te voorkomen dat plannen technisch of financieel niet uitgevoerd kunnen worden, gaat ARCADIS uit van een beheergericht ontwerp, waarbij rekenen en tekenen gelijk op gaat. Alleen realistische en uitvoerbare projecten zullen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Om vroegtijdig inzichtelijk te maken of de voorgestelde ontwikkeling niet alleen economisch, maar ook sociaal en ecologisch gezien haalbaar en wenselijk is, gebruiken we het instrument van de maatschappelijke kosten baten analyse. Financi‘le kosten worden daarbij afgezet tegen de maatschappelijke baten (ecologisch en sociaal gezien). Van begin tot eind willen we een bestendige en waar mogelijk risicodragende ontwikkelende partner zijn.

Ge•nteresseerd?
Neemt u contact op met Arcadis--we vertellen u graag meer over onze idee‘n!

http://www.arcadis.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl