Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Thinkquest project 'Files'

De toekomst is ŽŽn grote file', een site over files, problemen op de weg, in de lucht en op het spoor. Onze toekomst is ŽŽn grote file. De thema's van onze website zijn verschillende files bekeken bijvoorbeeld op de weg, de mogelijke oplossingen en wat je kan doen in een file.

12 nov 2009

Verschijnselen
Nederlands grootste ergernis, 'de file'. De wegen in Nederland raken vol. Ieder ochtend en aan het einde van de hoor je het weer op de radio Twee kilometer op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Vaak als je naar de randstad toe rijdt of ook daar buiten heb je grote kans dat je met de auto in de file terecht komt.

Oorzaken
# Gewone files ontstaan in 10 procent van de gevallen door 'werk aan de weg'. Daarom zijn er minder banen en snelheden worden lager. En 15% door ongelukken, zoals botsingen en gekantelde vrachtauto's. Maar in de overige gevallen door drukte, versmalling van de weg en de snelheid. Vaak zelfs helemaal zonder oorzaak. Als op een drukke weg iemand om een bumperklever af te schrikken even zijn remlichten aandoet, dan kan het zijn dat die nummer twee schrikt en echt afremt, nummer drie nog meer, enz. en tenslotte komt nummer 12 stil. Voordat die weer rijdt, staan er inmiddels vele anderen (hopelijk op tijd) ook stil en dan heb je een file. Eigenlijk is de file gewoon een welvaartsziekte.

# De groei van de snelwegen, het aantal personenauto's en het aantal bedrijfsauto's

# Een andere oorzaak van het fileprobleem is de manier waarop in Nederland met de ruimtelijke ordening (=indeling van een bepaald gebied) werd omgegaan. Het beleid rond de groeikernen heeft natuurlijk extra bijgedragen aan het ontstaan van de files. Maar in de Randstad is er sprake van een speciale reden die maakt dat hier, naar verhouding extra veel en extra lange files voorkomen. De steden in de Randstad zijn namelijk bijna zonder uitzondering ontstaan als handelssteden, die het vooral moesten hebben van het bevaarbare water in de buurt. De daaruit gegroeide grote bevolkingconcentraties zijn te vinden ten zuiden van het Noordzee kanaal, ten westen van het Arnsterdam Rijnkanaal en ten noorden van Waal Merwede, Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. Samen vormen zij de Randstad, die op zijn beurt weer het Groene Hart omzoomt. Dat Groene Hart moet namelijk zo veel mogelijk verschoond blijven van stedelijke bebouwing, en min of meer open blijven om het speciale landschap en vanwege de recreatiemogelijkheden voor de vele inwoners. Maar ook om daarin de wegen en spoorlijnen te realiseren die de delen van de Randstad met elkaar verbinden. Dat principe leidde ertoe dat bij het kiezen van de groeikernen gekozen is, voor locaties aan de buitenkant van de Randstad gekozen. Maar dat was automatisch ook de keuze voor een plaats aan de overkant van dat belangrijke vaarwater. Natuurlijk zijn de nodige bruggen gebouwd en ook vele tunnels gegraven. Maar dit zijn dan ook meteen de versmallingen. Zoals iedereen weleens hoort, de Lekbrug bij Vianen, de Brienenoordbrug, de Velser- en de Coentunnel zijn hier om erg bekend.

# Voor iedereen op de snelweg: een vrachtwagen gaat een andere vrachtwagen inhalen. Door de snelheidsbegrenzer heeft de inhalende wagen niet de mogelijkheid even fors op te trekken, dit duurt dus eindeloos en je hebt een file. Daarom worden er proeven genomen met aparte stroken voor vrachtwagens. Op sommige trajecten geldt in de spits een inhaalbod voor vrachtwagens.

Meer rijstroken is geen oplossing

Oplossingen
Rekeningrijden
Het kabinet ziet rekeningrijden als belangrijk middel om de bereikbaarheid van de vier grote steden te verbeteren. Naar verwachting zal hierdoor het aantal auto's in de spits met 10 tot 15 procent verminderen. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de situatie op de wegen in de vakantieperiode: dan zijn er 40.000 auto's minder in de spits. Rekeningrijden geldt voor iedereen: automobilisten, motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en ook voor buitenlandse toeristen. Er is alleen vrijstelling voor politie, brandweer, ambulances en openbaar vervoer. Naast deze vrijstellingen zullen er geen heffingspunten geplaatst worden op busbanen. Om gebruik van sluiproutes te voorkomen, zullen ook op het lokale en regionale wegennet maatregelen worden genomen.

Waarom rekeningrijden ?
Bij rekeningrijden worden de kosten gemaakt van de tijd en de plaats wanneer er gereden wordt. De maatregel helpt daarom de weggebruikers om bij elke reis alle alternatieven goed te bekijken. Het kabinet ziet rekeningrijden als belangrijk middel om de bereikbaarheid van de vier grote steden te verbeteren. Naar verwachting zal hierdoor het aantal auto's in de spits met 10 tot 15 procent verminderen. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de situatie op de wegen in de vakantieperiode: dan zijn er 40.000 auto's minder in de spits.

  • Beperking van economische schade Files en langzaam rijdend verkeer kosten de Nederlandse economie handenvol geld. Dagelijks verliest het Nederlandse bedrijfsleven kostbare tijd in verkeersopstoppingen. Als er niets gebeurt, dan loopt de economische schade op van 1.7 miljard gulden nu tot 2 miljard in het jaar 2000. De invoering van rekeningrijden zorgt ervoor dat deze schade in de toekomst beperkt blijft. Een soepeler doorstroming van het spitsverkeer schept een beter vestigings- en investeringsklimaat. Het Nederlands Economisch Instituut berekende dat rekeningrijden de samenleving zelfs winst zou kunnen opleveren. De maatschappelijke baten van rekeningrijden zijn op termijn tweemaal zo groot als de kosten.
  • Minder schade aan het milieu Rekeningrijden heeft ook een positief effect op het milieu. Voor een deel omdat het fileverkeer minder vaak hoeft op te trekken. Rijdende voertuigen veroorzaken nu eenmaal minder uitstoot van broeikasgassen dan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen. Verder zal een aantal mensen besluiten bepaalde ritten helemaal niet meer te maken, hetgeen gunstig is voor het milieu.

Minder tijdverlies
Wordt door de invoering van rekeningrijden de verkeersdrukte tijdens de spits minder? Sceptici betwijfelen het, maar ervaringen in Singapore, Hongkong, de Verenigde Staten, Duitsland en Scandinavi‘ tonen aan dat weggebruikers gevoelig zijn voor prijsprikkels. Ook onderzoek (o.a. Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Economisch Instituut) toont aan dat rekeningrijden een effectief middel is om files te lijf te gaan. In Nederland ziet een aanzienlijk deel van de weggebruikers (ook zakelijke) mogelijkheden om op een andere manier of tijdstip te reizen, zo blijkt uit een enqute onder inwoners van Noord-Holland. Rekeningrijden alleen lost de files niet geheel op. Wel is becijferd dat het mogelijk is om het aantal auto's in de spits met 10 tot 15 procent te verminderen. Verwacht wordt dat circa 2/3 van dit aantal weggebruikers zal kiezen voor een ander reistijdstip. Het andere deel zal kiezen voor alternatieven zoals carpoolen of het openbaar vervoer of zal besluiten zijn reis helemaal niet meer te maken. In de praktijk betekent deze vermindering van het aantal auto's tot 40 procent minder filetijd. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de situatie op de wegen in de vakantieperiode: dan zijn er 40.000 auto's minder in de spits. Voor overige, interlokale wegen valt de file-wachttijd mogelijk ongeveer 20 procent lager uit. Rekeningrijden zal naar verwachting weinig gevolgen hebben voor gebieden buiten de Randstad of tijden buiten de spitsuren.

Wat is de bedoeling ?
Rekeningrijden werkt simpel. Wie op werkdagen tijdens de ochtendspits tussen 7 en 9 uur met de auto de regio Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag in wil, betaalt daarvoor. Dat kan op twee manieren: meteen elektronisch of achteraf via een rekening die thuisgestuurd wordt nadat er van het kenteken een foto is gemaakt. Het gewone tarief is 7 gulden. Wie elektronisch betaalt krijgt korting en betaalt 5 gulden per passage.

Wanneer rekeningrijden ?
De voorbereidingen voor de mogelijke invoering van rekeningrijden in Nederland zijn al in volle gang. De bedoeling is dat de weggebruiker in de ochtendspits een heffing gaat betalen op filegevoelige wegen rond de vier grote steden. Iedereen die deze steden in wil op werkdagen tussen 7 en 9 uur 's ochtends, moet betalen. De weggebruiker betaalt dus ŽŽn keer en niet nog eens als men de stad weer uit rijdt. Op deze manier zal de bereikbaarheid tijdens de spits in de Randstad verbeteren. Het voornemen is om, vooruitlopend op de Randstadbrede invoering, eind 2001 te beginnen rond ŽŽn regio voor een periode van twee jaar.

Waar rekeningrijden ?
De overheid wil rekeningrijden invoeren waar het het meeste nodig is: tijdens de ochtendspits op de wegen rond Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Wie op deze drukke tijd over deze schaarse wegruimte wil rijden, moet extra betalen. Het voornemen is om, vooruitlopend op de Randstadbrede invoering, eind 2001 te beginnen rond ŽŽn regio voor een periode van twee jaar. De exacte locatie van de heffingspunten in nog niet bekend. De vertrekpuntenkaart is uitgangspunt voor de gesprekken over de exacte locaties van de heffingspunten en aanvullende verkeerskundige maatregelen in de regio's. Ter voorkoming van sluipverkeer wordt aan de regio's zelf de keuze gelaten om op het onderliggend wegennet heffingspunten te plaatsen of andere maatregelen te nemen.

Wat kost rekeningrijden ?
Zestig procent van de voertuigen in de spits bestaat uit woon-werk verkeer en tien procent uit recreatief of sociaal verkeer. Bij dagelijks passeren van een heffingspunt betaalt men jaarlijks ongeveer duizend gulden, als er tenminste elektronisch wordt betaald. De hiervoor benodigde auto-betaalbox zal 65 gulden gaan kosten (het eerste half jaar 25 gulden om de aanschaf te stimuleren). Naar verwachting zal in de startfase 20 procent van de weggebruikers een autobetaalbox aanschaffen. Na verloop van tijd kan dit aandeel oplopen tot 80 procent. Van de resterende voertuigen wordt het kenteken gefotografeerd, direct na de invoering zal dat om ongeveer 240 duizend voertuigen per dag gaan. Later loopt dat terug tot ongeveer 60 duizend.

Hoe te betalen ?
Wie elektronisch wil betalen, moet hiervoor een zogenaamde autobetaalbox aanschaffen. Dit is een chipapparaat dat eenvoudig achter de voorruit geplaatst kan worden. Er kan een chipkaart in gedaan worden. Wanneer de spitsrijder een heffingspunt voorbij gaat, ontvangt de auto-betaalbox via draadloze communicatie een signaal. Bij voldoende saldo wordt automatisch 5 gulden afgeboekt van de chipkaart. Als elektronische betaling niet mogelijk is, wordt het kenteken van het voertuig met onzichtbaar licht gefotografeerd. De kentekenhouder krijgt dan later een rekening thuisgestuurd en betaalt het basistarief van 7 gulden per passage. Bij betaling met een chipkaart blijft de naam en kenteken onbekend. Ook bij betalingen achteraf, na het fotograferen van het kenteken, wordt de privacy behouden. De gegevens worden net zo vertrouwelijk behandeld als alle andere belastinggegevens. De gegevens mogen niet gebruikt worden voor snelheidscontroles enz. De bij rekeningrijden benodigde draadloze communicatie mag natuurlijk geen effect hebben op andere elektronische apparatuur. De frequentie van de apparatuur wordt zo gekozen dat mobiele telefoon, notebook , pacemakers en dergelijke veilig zijn. En omdat de gebruikte apparatuur foto's gaat maken met behulp van infrarood licht dat voor het menselijk oog onzichtbaar is, zal dit geen problemen veroorzaken.

De techniek voor rekeningrijden

De techniek bij het rekeningrijden wordt heel modern en ingewikkeld, want:

  • Voor het waarnemen van alle passerende voertuigen is een uiterst betrouwbaar systeem nodig.
  • De techniek moet ook zonder problemen werken bij snelheden die ruim boven het wettelijk maximum liggen.
  • Het systeem mag verder de vrije doorstroming van het verkeer op geen enkele manier hinderen en de privacy van de weggebruiker moet ook zo blijven.

Belangrijkste eisen waaraan het systeem moet voldoen:

  • Vrije doorstroming: Rekeningrijden moet files oplossen en niet maken. Het systeem mag het passerende verkeer op geen enkele manier hinderen. Daarom kan niet speciaal voor rekeningrijden een lagere snelheidslimiet worden ingesteld en voertuigen moeten ongehinderd van baan kunnen wisselen tijdens het betalen.
  • Behoud van privacy: Het moet onmogelijk zijn om reispatronen van een weggebruiker bij te houden.
  • Gebruik van een algemeen erkend betaalmiddel: Het is niet de bedoeling dat er een speciale chipkaart komt voor rekeningrijden, maar dat bestaande chipkaarten (chipper en chipknip) worden gebruikt. De apparaten om deze kaarten op te laden zijn al overal al aanwezig.
  • Veilige betalingen: Het afboeken van een bedrag moet uitsluitend mogelijk zijn met de daarvoor gemaakte apparatuur

Tegenstanders van rekeningrijden

Tegenstanders van rekeningrijden, zoals BOVAG, RAI, ANWB en VNO-NCW, zijn wel voor het alternatief van de betaalstroken. Dit houdt in dat weggebruikers betalen voor het exclusieve gebruik van een bepaald weggedeelte. De automobilist heeft dan de keuze 'gratis' in de file te staan of tegen betaling vlot door te stromen. Het ministerie onderzoekt de mogelijkheden om te experimenteren met betaalstroken; Rotterdam wil eventueel zo het verkeer van en naar de haven meer ruimte bieden.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll079/filesnl.html
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl