Opinie met betrekking tot de bouw 

15 november 2006

3D ontwerpen en de strijd om behoud van marktaandeel

(Deel 1) Invoer 3D ontwerpen wordt vaak bewust tegengehouden.
door Mr.ing. Alex De Maesschalck

Er wordt lijkt het steeds vaker gepubliceerd en gesproken over 3D Design en Virtueel bouwen. Als ervaringsdeskundige over een periode van 16 jaar en al jaren pleitbezorger van het eerste uur voor implementatie binnen de bouw en U-bouw, doet het mij deugd dat er kennelijk iets positiefs in beweging komt. Echter, ik kan mij niet eraan onttrekken met een dubbel – zowel positief als negatief - gevoel de ontwikkelingen te aanschouwen en te ondergaan. Dit omdat 3D bewust wordt geweerd door opdrachtgevers en opdrachtnemers en omdat de toonzetting van nieuwe 3D-adapten contra productief werkt.

Inmiddels is door CURNET een publicatie (nr. 218) uitgebracht over de 3D Objectbenadering. Wie echter meent daarin een handleiding aan te treffen voor 3D Design en Virtueel bouwen komt bedrogen uit. Zover is men nog niet en het ambitieniveau is op de toekomst gericht en ligt daar ook – niet onterecht - heel hoog en wel op een 100% procesketen- en data-integratie tussen ontwerp en bouw. Helaas wordt noch in het Curnet publicatie van de projectgroep COINS van het PAIS (Platform Afstemming Informatietechnische Structuur), noch in allerhande artikelen goed belicht waar de markt reeds staat en hoeveel er reeds lang mogelijk is en hoe je organisatiekundig en managerial te werk moet gaan. Het ware beter geweest indien men het ook op zich had genomen hierover ook een rapport uit te brengen dat primair de studie-, ontwerp- en aanbestedingsfase behandelde. De samenstelling van de projectgroep zou dan gevarieerder moeten zijn. (Lagere) Overheden en ook de zorg- en onderwijssector, ervaringsdeskundigen uit de industrie, ontwerpers U-bouw en in het bijzonder architecten dienen goed vertegenwoordigd te zijn. Willen wij de versnipperde bouwprocesketen integreren, opdrachtgevers en beleidsbepalers in het openbaar bestuur over de streep trekken en de doelstelling van partijen zoals de COINS projectgroep meer zin geven dan kunnen wij hieraan niet voorbijgaan.

Wij zijn stilaan uit een moeizame eerste fase gekomen waar het bepleiten van 3D design wantrouwen en ongeloof wekte en dus negatief werd benaderd in de bouw en U-bouw markt. Thans zijn wij in een fase twee beland waar er positieve interesse is bij opdrachtgevers en zeker aannemers en helaas beperkt bij architecten en technische adviseurs. Wel gaat deze met de mond beleden interesse steevast gepaard met twijfel en onzekerheid om er ook daadwerkelijk en nu voor te kiezen. Juist nu men vaker voor de keuze komt te staan van wel of niet doen blijken tegenkrachten zich op agressieve en negatieve wijze te roeren. Wij weten er alles van! Het verlangen naar een fase drie is bij ons dan ook groot want het is evident dat de markt radicaal de kant van 3D Design en Virtueel bouwen opgaat en op zal moeten gaan omwille van meerwaarde op objectieve criteria van o.a.: kwaliteit, geld, tijd, organisatie, proces- en ketenoptimalisatie en processenintegratie, echte samenwerking, communicatie, informatie, risicomanagement, veiligheid, functionaliteit, ruimtelijkheid, nut en zeker ook projectmanagement en -beheersing. Dat 3D Design en Virtueel bouwen evenzeer als een ontwerpersysteem, ook een projectbeheersing- en projectmanagementsysteem is, lijkt het begripsvermogen van teveel nog te ontstijgen. Terecht wordt in het voorwoord van het voornoemde eindrapport van de COINS projectgroep gesteld dat de vier meest relevante ontwikkelingen in de bouwsector zijn:

  • Systems Engineering (zie m.n. ISO/IEC 15288),
  • Objectbenadering,
  • 3D modelleren en Procesintegratie.

Ook nu reeds kan en behoort dit geïmplementeerd te worden. Helaas echter, de beroepsgroepen der architecten en traditionele bouwmanagers – veelal de eerste gesprekspartners van overheden-opdrachtgevers – sturen en verankeren al dan niet bewust het proces in een achterhaalde en primitieve richting.

Het waarom van twijfel en onzekerheid bij opdrachtgevers en ontwerpers en tevens ook de actieve weerstand bij teveel ontwerpende beroepsbeoefenaren en bouwmanagement bureaus houdt mij al jaren bezig en ik heb mij ervoor ingezet hierin een kentering teweeg te brengen. Het feit dat zij die zich nog verzetten tegen een integrale invoering een bedenkelijke succesreeks van nagenoeg 100% halen geeft te denken. Zeker als wij dit afzetten tegen het onderwerp van het hoofdartikel in de NRC van 7 april 2006, met de kop: “Fouten kosten bouw vijf miljard per jaar; ten minste 10% van de omzet”. Deze kosten zijn niet alleen ten laste van de bouw en de omzet aldaar, maar in aanmerkelijke mate ook ten laste van de opdrachtgever. Helaas onderzoekt de NRC dit onderwerp niet verder als thema. Een gemiste kans. Wetenschap en bouwpraktijk schatten de faalkosten op zo´n 25 a 30% van de reealisatiekosten. Zo’n 60% van alle fouten en claims in de procesketen zijn te wijten aan ontwerpfouten.

Alleen al de financiële consequentie van de gezegde faalkosten vergeleken met het beweerde, maar nooit hard te maken teveel aan betalingen als gevolg van bouwfraude maakt de bouwfraudeaffaire als maatschappelijke misstand beperkter van belang. De faalkosten, althans het te weinig waar voor geld gekapitaliseerd, zijn zo astronomisch dat wij kunnen spreken van de grootste en meest miskende maatschappelijke misstand in ons land. Dat in Denemarken per 1 januari 2007 de toepassing van 3D ontwerpen en Virtueel bouwen verplicht zal worden gesteld voor werken boven de normbedragen van de EU Aanbestedingsrichtlijn, laat dus aan duidelijkheid niets te wensen over.
Waarom in Nederland niet ook de toepassing van 3D bij wet verplichten? Bijvoorbeeld in het voorstel voor een Nieuwe Aanbestedingswet, zoals is ingediend bij de tweede kamer. Goed idee, maar toch ook weer zeer on-Nederlands. Dit zal hier niet gebeuren denk ik. Wij mogen slechts hopen op concreet beleid ter zake. Ten minste in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel zou de wetgever hierop richtinggevend moeten ingaan.

Mr.ing. Alex De Maesschalck,
directeur van ADM Management Consultants,
bouw-, management- en juridisch adviseur.
E-mail: info@admadvies.nl

Meer info: ADM Bouwmanagement

 

Meer opinie:

  1. Invoer 3D ontwerpen wordt vaak bewust tegengehouden.
  2. Zin en onzin over 3D ontwerpen en Virtueel bouwen in de bouw en U-bouw.

bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2024

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl