Opinie met betrekking tot de bouw 

15 december 2006

Waarborgen de Vernieuwingsakkoorden Regieraad Bouw ook vernieuwing
Een artikel in de serie modernisering van de bouw van Alex De Maesschalck.

Nu een eerste van twee artikelen over de Vernieuwingsakkoorden. Om zijn uiteindelijke doelstelling, een transparante en innovatieve bouwsector te bewerkstelligen, sluit de Regieraad Bouw Vernieuwingsakkoorden met organisaties van marktpartijen. Echter, in de sedert medio 2005 tot op heden gesloten formele akkoorden constateren wij op het palet van gecontracteerde topics en beginselen een divers beeld tussen de akkoorden onderling, zodat er een minder consistent beleidsbeeld ontstaat. Ook daar waar gezien de vergelijkbare aard van sommige organisaties, dat minder dan logisch is en er zo ook leemtes lijken te vallen. Mijn eerste genoegdoening voor dit goede concept van akkoorden sluiten sloeg toch weer om in het teleurstellende gevoel van weer een gemiste kans. (Zie www.regieraadbouw.nl)

Het voert te ver om op alle akkoorden in te gaan, maar de het meest in het oog springende akkoord, dat met de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), wil ik niet onbesproken laten.

Om twee redenen.
Enerzijds noemt dit akkoord een aantal onderwerpen waarvan ik meen dat die in overwegende mate de (mede) de rode draad hadden moeten zijn in alle akkoorden. Dat is nu nagelaten. Deze onderwerpen zijn: bevorderen van (nieuwe vormen van) samenwerking; integrale ontwerp en bouwaanpak, alsmede 3D ontwerpen en elektronische informatie-uitwisseling. Naast een aantal andere onderwerpen die de akkoorden vaak wel gemeenschappelijk hebben, zijn deze zo cruciaal voor de doelstelling van de Regieraad Bouw en ik meen zelfs ook noodzakelijk voor het maken van de benodigde stappen voorwaarts in de totale procesketen van ontwerp en bouw.
Anderzijds geeft het contract met de BNA een merkwaardig dualistisch beeld, want naast het positivisme, wordt toch wel erg nadrukkelijk op de rem getrapt en wordt het eigen en een beweerd kennelijk ander belang van de architect als voorbehoud gesteld. Ook hier, net als in eerdere publicaties in o.a. dit blad wordt gesteld dat de BNA de regierol van de architect verder vorm wil geven. Mijns inziens kan dit slechts, in weerwil van de moderniteit en reeds lang gaande ontwikkelingen in de bouwprocesketen, indien de BNA de rest van de partijen in de procesketen wenst te gaan beconcurreren op tenminste al datgene waarvoor zij nu juist contracteerde met de Regieraad Bouw en bovendien op wat reeds lang de specialiteit en core business is van anderen in de procesketen.

Maar hoezo dan meer samenwerking, transparantie, vernieuwing en integraal ontwerpen? Zou het dus zo zijn dat indien de architecten minder eigen belang zien in 3D ontwerpen, zij het akkoord met de Regieraad naast zich neer zullen en kunnen leggen! En dit wellicht om redenen van commercieel belang en de vrees van imago-aantasting, regieverlies door niet weten hoe en door de “over-exposure” als gevolg van de bijzonder hoge transparantie die eigen kan zijn aan 3D ontwerpen. Zo wordt al vele jaren gezegd in de markt! Gezien de gebleken defensieve en weerbarstige houding van architecten t.a.v. 3D en geïntegreerde contracten over een periode van zo’n 20 jaar reeds waarin velen dat in hun carrière ondervinden, is de hoop niet bijster hoog. Ronduit wordt - vrij weergegeven - ook in het akkoord gezegd dat niet alle vernieuwingen die de Regieraad voorstaat de belangen en positie van de architect dienen, of noodzakelijk zijn daarvoor. Met alle respect, beste mensen, maar hier kan ik mij niets redelijks bij voorstellen en dit akkoord ware dus beter niet gesloten. Wel is verder overleg voor begripsvorming en diepere beschouwing van zaken met de BNA in aller belang.

De Breed Werkende Architect (BWA)
Met de stichting Integraal Werkende Architecten willen de architecten hun bijdrage leveren aan het integraal ontwerpen en de dialoog aangaan met andere marktpartijen. Prima idee dacht ik, maar uit een notitie in het BNA-blad van mei 2003, “BWA integraal ontwerp en advies”, wordt de defensieve attitude en het verdedigen van een eigen belang tegenover de rest van de markt, behoudens uiteraard de opdrachtgever, bevestigd. Anders dan de andere partijen in de procesketen, zegt de BNA ook (in het akkoord met de Regieraad) geen fricties te kennen in de vertrouwensbasis met opdrachtgevers. Zij zijn dus anders dan de anderen. In de notitie uit reeds 2003 staat o.a. dat men systematieken wil ontwikkelen voor kosten, tijd en kwaliteitsbewaking, alsmede voor digitaal beheer van gebouwgegevens. Ook zouden zij als zelfbenoemde onafhankelijke partij de hoeveelhedenstaten moeten maken en beheren. Het wiel uitvinden dus, in plaats van echt samenwerken! En dit allemaal op terreinen, waar anderen reeds tientallen jaren een voorsprong hebben. En voorts, terwijl je de hoeveelhedenstaten direct uit het digitaal 3D bouwmodel kunt halen, of liever nog, het erin kan laten zitten, zodat de aannemer het model verder en voor zich kan detailleren om er dan zelf nog veel meer data uit kan halen middel BIM (Building Information Modelling). Ik begrijp de BNA houding niet! Wij zoeken met vele anderen van harte en intensief al jaren samenwerking met architecten en willen hen integraal betrekken in de vooruitgang van dingen, met behoud van hun gewaardeerde en geëigende rol en positie, maar het komt, uitzonderingen daargelaten, niet van de grond.

De samenwerking zit muurvast.
Bij de huidige stand van zaken kan ik opdrachtgevers die voornemens zijn een integrale projectaanpak en dus vooreerst een integrale ontwerpaanpak, te implementeren, omwille van het project- en opdrachtgeversbelang niet anders adviseren dan het procesmanagement/de regie (als onderdeel van projectmanagement en niet andersom), 3D modellering en de daarmee geïntegreerde projectbeheersingsystemen nadrukkelijk in handen te leggen van een enkele daartoe wel geëquipeerde derde partij en dus niet bij de architect. Dit kan als gevolg hebben dat zelfs dat deel van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden (dus ook het bijbehorende gedeelte van het honorarium) die normaliter wel het domein zijn van de architect, overgeheveld worden naar die integrerende derde partij van de totaalaanpak. Dit gaat ongetwijfeld op weerstand stuiten en daarmee wordt echte samenwerking weer lastig. Ook is het dan twijfelachtig of een politiek en beleidsgedreven opdrachtgever voor dit gekrakeel zijn nek zal uitsteken. De gemiddelde opdrachtgever was toch al reeds bevangen door vrees en twijfel omtrent al die innovatieve drang. Helaas, wij zitten met z’n allen in een impasse. Alhoewel, waarschijnlijk de architect niet. Maar de echte weg uit deze impasse kenden wij allen eigenlijk al. Echte samenwerking en aanvaarden van een gedeelde verantwoordelijkheid!

Regieraad Bouw weer aan zet
Wij spreken allen eendrachtig over vooruitgang en vernieuwing, maar helaas Geachte Regieraad Bouw, in de praktijk komt er eigenlijk niet zo heelveel van terecht. Mijn nadrukkelijke verzoek aan de Regieraad Bouw is dan ook, zich nadrukkelijker op de opdrachtgevers te richten dan op opdrachtnemers en daarmee meer dan alleen Vernieuwingsakkoorden te sluiten. Concrete en duidelijke programma’s dienen bovendien afgesproken te worden waarin partijen samenwerken en zich verbinden gestelde Targets te halen. Misschien doet U dat overigens ook reeds! Met de gremia in de onderwijs en zorgsectoren, waaronder ook de ministeries dienen noodzakelijk ook contracten gesloten te worden. Een akkoord met alleen het College Bouw (CBZ) isrelevant, maar nog niet voldoende voor de zorgsector. Ik verzoek de Regieraad dan ook de onderwerpen als hierboven besproken in hun verdere programma goed tot uiting te laten komen en bovendien ook nog te contracteren en noodzakelijke nadere afspraken te maken ter zake zelfs concrete criteria voor vernieuwend en innovatiebevorderend aanbesteden. Dus wel concreter van aard dan de Aanbestedingswet en allerhande (toegezegde) Leidraden ter zake. Als een opdrachtgever niet ten minste als voorwaarde stelt, of anders vereist, dat bepaalde integrerende systemen (3D), methodes en contractvormen ten nutte van o.a. een integrale aanpak, verhoogde kwaliteit en veiligheid, alsmede verlaging van faalkosten toegepast zullen, of moeten worden, zal er weinig van ook uw doelstelling terecht komen.

Problematiek als recent in het nieuws zoals, grote kostenoverschrijdingen op bv de Noord-Zuidlijn en de Afvalcentrale Amsterdam, mislukte aanbestedingen (m.n. voor ziekenhuisprojecten), constructieve interfaceproblemen als op het Bos en Lommerplein, de Schipholbrand en de veiligheid, Instortingen, etc., zullen zich dan blijven herhalen.

Alle betrokken partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar een stevige duw in de rug door uw Raad is wel nodig.

Mr.ing. Alex De Maesschalck,
directeur van ADM Management Consultants,
bouw-, management- en juridisch adviseur.
E-mail: info@admadvies.nl

Meer info: ADM Bouwmanagement

meer opinie: de Vernieuwingsakkoorden

  1. Waarborgen de Vernieuwingsakkoorden Regieraad Bouw ook vernieuwing
  2. Vernieuwingsakkoorden Regieraad Bouw vaak wisselend en impliciet

bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2024

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl